Loading
TH / EN

ความรู้เกี่ยวกับ TIM

แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ
มิติของการประเมินและวิเคราะห์องค์กร Diamond Ring Model
เกณฑ์หลักที่ใช้ในการพิจารณาประเมินและวิเคราะห์ Diamond Ring Model